Szkolenia Gastro-Hotel

Konkurs


Konkurs Gastro-Hotel

Patroni 

GKlogo mini

 

gk24 mini

Skuteczny manager

musi być przywódcą    


Tylko dobry przywódca może mieć sukcesy w zarządzaniu i osiągać cele. Być świetnym przywódcą to posiadać sposoby na umiejętne motywowanie zespołu, inspirowanie ich, by przekraczali fizyczne i psychiczne ograniczenia oraz posiadali wolę (myśl V.Lombardi). Lombardi miał własną koncepcję skutecznego przywództwa. Przywództwo opiera się na prostym założeniu: tylko dzięki znajomości siebie samego można zostać prawdziwym liderem.
 
Gdy rozumiesz siebie, możesz kształtować własną osobowość, rozwijać najważniejsze atrybuty lidera, czyli m.in. charakter i prawość. D opiero wtedy możesz przewodzić ludziom. Samopoznanie – Charakter – Przywództwo i osobowość. N ie jestem ani lepszy, ani gorszy od innych. Jednak zawsze wiedziałem , czego chcę i dokąd zmierzam. Jako przywódca będziesz pod lupą, a każde twoje słowo będzie ważne dla twoich ludzi. D ziałanie sprzeczne ze słowami – lub nieuczciwe deklaracje – zniszczą zaufanie i przestaniesz być traktowany poważnie.

Nie udawaj. Ludzie są bardzo wyczuleni na nieszczerość, pozę i pretensjonalność. Aby osiągnąć sukces, musisz być szczery wobec siebie i innych. Połącz cele z wizją. Cele muszą być silnie związane z przekonaniem. Jeśli nie, bardzo łatwo z nich zrezygnujesz, napotykając na drodze do ich realizacji nie lada przeszkodę. N ie pozwól, by drobne przeciwności zachwiały twoim przekonaniem. N ie pomyl niewielkich drgań z trzęsieniem ziemi o rozmiarach klęski żywiołowej. Przeszkodę na drodze można łatwo ominąć, nie zmieniając wytyczonego kierunku. D ostosuj się do zmian w konkurencyjnym środowisku. D ługotrwałe utrzymywanie się na rynku zależy od zdolności adaptacyjnych firmy do ciągle zmieniającego się środowiska. Prędzej czy później nie tylko ty, ale i twój produkt się zestarzeje. Jeżeli nie zdążysz zareagować w odpowiednim momencie, zrobi to ktoś inny. D eterminacja – pełne zaangażowanie i maksimum wysiłku – to coś, co każdy przywódca może w sobie rozwijać. Taka postawa nakłania załogę do naśladowania. Twoje zaangażowanie jest wzorem dla innych. Talent to nie wszystko. Pracownik utalentowany, który angażuje się połowicznie, może zarazić swoją nonszalancją cały zespół i obrócić jego wysiłki na marne. Pozbądź się niezaangażowanych. Firma, która odnosi sukces, zatrudnia tylko zwycięzców. Pozbądź się ludzi niezaangażowanych, a pozostali wyrównają ich brak. N ie przypisuj sobie wszystkich zasług. Pokora to uznanie dla czyichś zasług i dokonań. Jeżeli ktoś ci pomógł, zauważ to i podziękuj. Prostota to forma pokory, ale i oznaka prawdziwej wielkości. Łagodność to oznaka pokory, ale i prawdziwej siły. Pokaż ludziom, jak się pracuje. D laczego ktoś miałby wypruwać sobie żyły dla firmy, jeżeli ty, jej lider, nie stoisz na czele brygady? Wzmacniaj poczucie odpowiedzialności. Nie uchylaj się od odpowiedzialności za błędy i przyjmuj pochwały, gdy na nie zasłużysz. I zgań lub pochwal innych zależnie od ich zasług. Wyznacz zadania odpowiednie do umiejętności pracowników.

Zespół działa najskuteczniej, gdy każdy z jego członków robi to, co potrafi najlepiej. Podkreślaj wagę odpowiedzialności i lojalności. Zespół musi działać jak jeden organizm. Zachęcając wszystkich pracowników do wzajemnego wspierania się i udzielania sobie pomocy na drodze do wspólnych celów, umocnisz więzi między nimi. Koncentruj się na sukcesie zespołu, nie na osobistej chwale.

Człowiek zespołu przedkłada korzyści i sukces grupy ponad swoją osobistą zasługę. Buduj w zespole poczucie jedności, wzajemnej odpowiedzialności i mocy, jaką daje współdziałanie. Zacznij od „dlaczego, nie od „jak”. Ludzie, którzy zrozumieją co trzeba zrobić, będą mieli silniejszą motywację do wykonania pracy, a ich działanie będzie bardziej skuteczne. Wszystko sprowadza się do wspólnej wizji na każdym poziomie w firmie. Użyj każdego z dostępnych ci środków, by uchronić ludzi przed znudzeniem i rutyną. Te czynniki niszczą na równi z brakiem kompetencji.

W „ walce” o zachowanie równowagi w swojej firmie weź pod uwagę następujące wskazówki: Bądź tak blisko ludzi, jak tylko możesz. Lider winien współodczuwać ze swoimi ludźmi i okazywać im swoją o nich troskę. To bardzo dobra metoda budowania wzajemnego szacunku. Przygotuj się na samotność. Gdy zmienia się twoje stanowisko, ulegają zmianie także niektóre relacje z otoczeniem. Jeśli chcesz być dobrym kierownikiem, musisz zaakceptować pewien dystans związany z tą pozycją. N admierna poufałość rodzi lekceważenie. Przywódca powinien zawsze zachować pewien dystans wobec podwładnych. Jeżeli zniesie wszystkie bariery, nie będzie już szefem, jakim powinien być. Musi zachować równowagę między akceptacją potrzebną do zwycięstwa a szacunkiem, który zespół winien mu okazywać. Sukces zwiększa poczucie pewności. Zespół, który zaczyna odnosić zwycięstwa, natychmiast nabiera wiary w siebie, wierzy także, że odniesie kolejne zwycięstwo.

Udostępnij ludziom potrzebne narzędzia. Przygotuj ludzi psychicznie, a potem udostępnij im wiedzę i narzędzia konieczne do osiągnięcia sukcesu. Odpowiednio przygotowani będą bardziej pewni siebie.

Wykazuj się kompetencją. Cierpliwie doskonal swoje umiejętności. Lider oceniany jest na podstawie tego, co inni zrobią dla osiągnięcia celu, który on wytyczył. Utrzymuj dyscyplinę. Jeśli chcesz by podwładni cię szanowali, okazuj szacunek zwierzchnikom.

Świetna załoga firmy, składa się z utalentowanych jednostek, które podporządkowują swój indywidualny rozwój i swoje własne cele stylowi i celom całej załogi. Jednak nawet najbardziej zdyscyplinowany zespół kierowany przez silnego przywódcę – pozostaje zbiorem indywidualności, z których każda wymaga odmiennego podejścia. Z taktem i wyczuciem należy „karmić” ego każdego pracownika, nie nastawiając ich wzajemnie przeciwko sobie. Jedną z formalnych metod jest stosowanie cyklicznie ( np. raz w roku) „systemu ocen pracownika”.

Przywództwo to trudne zadanie. Przywódca musi nieustannie obserwować swoich ludzi. Co ich motywuje, co inspiruje do działania? Jak dużą presję potrafi każdy z nich znieść? Czy podążają za wizją? Musi robić rzeczy, które nie wszystkim się spodobają. Jeżeli chcesz być akceptowany, nie możesz wywierać zbyt dużej presji, by nie wzbudzić negatywnych emocji. Jeżeli jednak nie „popychasz” ludzi do przodu, jeśli nie każesz im przekraczać subiektywnie postrzeganych ograniczeń, nie będziesz nigdy skutecznym przywódcą. Rozważ następujące sposoby motywowania: Nie zabiegaj o popularność w zespole. Pragnienie akceptacji utrudni ci podejmowanie pewnych decyzji, które czasem lider musi podjąć. Bądź nieprzewidywalny. Czasem nieoczekiwany bodziec motywujący przynosi wspaniałe rezultaty. Utrzymuj napięcie. D obry przywódca pomaga ludziom radzić sobie ze stresem i pracuje z nimi nad zwiększeniem odporności psychicznej na presję. Motywacja nie jest aktem jednorazowym. Wymaga umacniania i przystosowywania do nowych sposobów myślenia. Małe zwycięstwa są lepszym początkiem niż wielka wizja. N iezwykle ważna jest cierpliwość.

Nagradzaj wysiłki. By się nie zniechęcić, ludzie muszą widzieć, że ich wysiłki zostały dostrzeżone. D obry przywódca docenia drobne sukcesy- i świętuje je publicznie.
 
Opracowała i zredagowała Teresa Kucharska

Współpracujemy z:

culinary com pl www poradnikrestauratora com pl  gk24 pl Targi

nadmorze pl hotwpol Targi

e-konferencje pl targi gastronomiczne targi hotelarskie targi hotelarskietargi turystyczne

turystyka24h pl papaja pl targowestoiska info Targi