Szkolenia Gastro-Hotel

Konkurs


Konkurs Gastro-Hotel

Patroni 

GKlogo mini

 

gk24 mini

PIENIĄDZE NA PROMOCJĘ TURYSTYKI

PRZYJAZDOWEJ


Właściciele i zarządzający obiektami hotelowych w 2011 roku powinni się skoncentrować na promocji swojej oferty turystycznej, uwzględniając znacząco tzw. turystykę przyjazdową. Może im w tym pomóc działanie „Paszport do eksportu” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ze względu na to, że hotelarze świadczą często usługi turystyki przyjazdowej mają szanse ubiegać się o dofinansowanie. Warunkiem jest, aby w odpowiedni sposób uzasadnić chęć współpracy z partnerami zagranicznymi. Wtedy będzie istniała możliwość otrzymania istotnych środków finansowych w całym budżecie promocji. Działanie to ma pomóc przedsiębiorcom w zwiększeniu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowaniu powiązań z zagranicznymi partnerami oraz w zwiększeniu rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. Z tego względu należy przedstawiać swoją ofertę za granicami kraju i dążyć do nawiązania współpracy przede wszystkim z partnerami biznesowymi.
Wsparcie może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy. Należy podkreślić, iż w ramach danego działania wyłączone są duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów EUR.
Beneficjent, kwalifikujący się do otrzymania dotacji, musi w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadać udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%. Czyli wpłaty od naszych zagranicznych partnerów nie mogą przekroczyć wskazanego poziomu.
Wnioskodawcy muszą przejść dwuetapową procedurę. Etap I dotyczy przygotowania Planu Rozwoju Eksportu. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na usługi doradcze na stworzenie profesjonalnego dokumentu projektującego strategię rozwoju eksportu firmy – Plan Rozwoju Eksportu. Okres przygotowania Planu w ramach I etapu 6.1 PO IG nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
Dofinansowanie na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usługi doradczej związanej z przygotowaniem dokumentu. Jednocześnie kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 10 000 PLN.
Etap II dotyczy wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu. Obejmuje projekty mające na celu wdrożenie rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.
Wsparcie na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu nie może być wyższe niż 50% całości wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 6.1 PO IG. Ponadto, kwota wsparcia nie może przekroczyć 200 000 PLN.
Należy podkreślić, że warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu (w ramach II etapu) jest uprzednie przygotowanie Planu w ramach etapu I.
W ramach etapu I dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów, natomiast w ramach etapu II możliwa jest zaliczka lub też refundacja poniesionych kosztów.
Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu tylko jeden raz w trakcie realizacji Działania 6.1 PO IG w okresie programowania 2007-2013.
Paszport do eksportu stwarza możliwość refundacji części kosztów związanych z realizacją strategii eksportowej przez przedsiębiorstwa w zakresie określonych działań (warunkiem obowiązkowym jest skorzystanie z co najmniej 2 poniższych działań, przy czym jednym z nich musi być działanie wskazane w pkt. 3-6):

1) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
2) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
3) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
4) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe;
5) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
6) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

Nabór wniosków w ramach omawianego Działania prowadzony jest w rundach aplikacyjnych. W ramach rundy aplikacyjnej można składać wnioski dotyczące zarówno I jak i II etapu Działania 6.1 PO IG.
W roku 2011 przewidziane zostały 3 rundy aplikacyjne. Będą one przeprowadzane w poniższych terminach:
1. 21.02.2011 – 11.03.2011,
2. 20.06.2011 – 08.07.2011,
3. 17.10.2011 – 04.11.2011.

Autor:
Jan Kordasiewicz

Współpracujemy z:

culinary com pl www poradnikrestauratora com pl  gk24 pl Targi

nadmorze pl hotwpol Targi

e-konferencje pl targi gastronomiczne targi hotelarskie targi hotelarskietargi turystyczne

turystyka24h pl papaja pl targowestoiska info Targi