Szkolenia Gastro-Hotel

Konkurs


Konkurs Gastro-Hotel

Patroni 

GKlogo mini

 

gk24 mini

Urlop macierzyński - CZĘŚĆ II


Uprawnienia związane z

rodzicielstwem w roku 2013


Urlop ojcowski

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

• do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
• do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Projekt zmian zakłada, że w 2013 roku pracownikowi – ojcu przysługiwać będzie prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 8 tygodni, nie dłużej jednak niż:

• do ukończenia przez dziecko 2 roku życia lub,
• do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Nowelizacja postanowień dotyczących urlopu ojcowskiego wprowadzi także możliwość podzielenia przez pracownika - ojca tego urlopu na dwie części, przy czym jedna z części nie może być krótsza niż 2 tygodnie.

Różnica pomiędzy obecnym stanem prawnym a projektowanym polega na tym, że wykorzystanie urlopu ojcowskiego nie może odbyć się w tym samym czasie, co urlopu macierzyńskiego.

Wszystkie powyżej opisane uprawnienia związane z rodzicielstwem wiążą się z tym, że stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, polegającej na zakazie wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę w tym szczególnym dla rodziców okresie.
Trenerzy Dea szkolenia:
Mirosław Kot
Damian Wilpert

Współpracujemy z:

culinary com pl www poradnikrestauratora com pl  gk24 pl Targi

nadmorze pl hotwpol Targi

e-konferencje pl targi gastronomiczne targi hotelarskie targi hotelarskietargi turystyczne

turystyka24h pl papaja pl targowestoiska info Targi